Obchodné podmienky

PEMA CAR s.r.o. od 1. 2. 2016

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.pema-car.sk, ktorého prevádzkovateľom je PEMA CAR s.r.o. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právny rokovania smerujúce k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu dosiahnutý pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

Kontaktné údaje

PEMA CAR s.r.o.
Sídlo: Kosmonautů 18/4, 735 42 Těrlicko
IČO: 26805936
Zapísaná: na Okresnom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 26471
Telefón: +420 596 628 926, +420 731 505 121
Email: info@pemacar.cz
Adresa prevádzky / kontaktná adresa: Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava

Prevádzková doba: PO-PIA od 7:00 do 16:00 hod.
Overenie údajov o predávajúcom TU.

Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby:

Kúpnu cenu za dodávaný tovar je možné, podľa voľby kupujúceho, zaplatiť:

V hotovosti

 • Pri prevzatí tovaru na prevádzke (Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava)
 • Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby (dodanie NA DOBIERKU)

Kartou

 • Bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej internetovej platobnej brány KB
 • Pri prevzatí tovaru na prevádzke (Suchardova 1687/1, 70200 Ostrava)
 • Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby PPL (dodanie NA DOBIERKU)
 • Prijímame platobné karty s označením MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Všetky informácie na webe či už informatívne, alebo doplňujúce informácie k produktom, informácie o záruke a ďalšie sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíši od základnej sadzby.

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia:

 • Osobný odber na prevádzke ZADARMO
  Objednaný tovar si môžete bezplatne vyzdvihnúť na našu prevádzkarni:
  PEMA CAR s.r.o., Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava, CZ
  Stačí počas objednávkového procesu zvoliť možnosť Osobný odber.
  Akonáhle vami objednaný tovar bude pripravený na vyzdvihnutie, pošleme vám informačný e-mail alebo SMS správu.
  Aktuálny prehľad a otváraciu dobu prevádzky nájdete v sekcii kontakty.
 • GLS - expresná balíková služba
  Je garantovaná doba doručenia v ČR do 24 hodín (v pracovné dni) od odoslania balíka. Pri odoslaní balíka od nás Vám bude zaslané oznámenie prostredníctvom e-mailu s číslom balíka. V prípade neúspešného doručenia zásielky obdržíte e-mail. Vodič spoločnosti GLS Vám zavolá, aby spresnil čas doručenia.

  ČESKÁ REPUBLIKA)
 • GLS / úhrada predným príkazom / 99, - Kč
 • GLS na dobierku / úhrada pri prevzatí tovaru od prepravnej služby GLS / 121, -Kč

OBJEDNÁVKY URČENÉ PRE SPOTREBITELIA NAD 2500, -Kč - DOPRAVNÉ ZADARMO
OBJEDNÁVKY URČENÉ PRE PODNIKATEĽOV NAD 3000, -Kč bez DPH - DOPRAVNÉ ZADARMO

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10, - Kč, maximálne však 300, - Kč. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho (tovar poškodí, nadmerne opotrebuje alebo čiastočne spotrebuje), je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Možnosť vrátenia výrobku v lehote 14 dní sa sa vzťahuje iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tento nárok zo zákona nevzniká a nie je možnosť vrátiť výrobok v lehote 14 dní.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodávku tovaru, ktorý bol vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť. Jedná sa napr. O vlhčené obrúsky atď.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

Tovar odosielajte na adresu spoločnosti:
PEMA CAR s.r.o.
Suchardova 1687/1
702 00 Ostrava

Práva a povinností z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. 

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

Záručná doba v dĺžke 24 mesiacov sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sa uzavretej zmluvy riadi ustanoveniami o kúpe hnuteľné veci (§ 2079 až 2157) zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, a ak nie je dohodnuté písomne ​​inak , je stanovená záručná doba 12 mesiacov.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie:

Uplatnenie reklamácie (reklamačný list)


Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy a vedenie používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto bodu nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká o

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatné

Záloha na tovar

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže byť zo strany predávajúceho požadovaná úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje o požiadavke zálohovej platby informovať kupujúceho bezodkladne.

Darčeky

Ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokiaľ nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Informácie o poradenstvo

Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci získal sám, od výrobcu či svojho dodávateľa.

Písomná komunikácia

V prípade doručovania písomností medzi účastníkmi sa za doručovaciu adresu považujú kontaktná adresa predávajúceho a adresy kupujúceho uvedené v objednávke.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. februára 2016.