Vzdelávanie pracovníkov PEMA CAR s.r.o.

eu


Vzdelávanie pracovníkov PEMA CAR s.r.o.

Príjemca:                        PEMA CAR s.r.o.

Názov projektu:            Podnikové vzdelávanie pracovníkov PEMA CAR s.r.o.

Reg. č .:                           CZ.03.1.52 / 0.0 / 0.0 / 19_097 / 0011814

Program:                        Výzva č. 097: Podnikové vzdelávanie zamestnancov II

Doba realizácie:           1.10.2019 - 31.5.2021

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

ANOTÁCIA PROJEKTU:

Cieľom projektu je zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov v nadväznosti na vývoj potrieb zamestnávateľov a prípravu vybraných skupín zamestnancov pre zabezpečenie nových projektov. V rámci projektu bude podporených 13 pracovníkov firmy PEMA CAR s. R. O. Z celkových 14, z toho 2 osoby vo veku 54+. Projekt zabezpečí súlad kvalifikačnej úrovne pracovnej sily s požiadavkami trhu práce a zvýši adaptabilitu starších pracovníkov u zamestnávateľa externým aj interným vzdelávaním.

CIELE PROJEKTU:

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vedomostí, zručností a najmä kľúčových kompetencií pracovníkov.

VÝSLEDKY:

13 preškolených osôb.