Zásady spracovania osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Správca údajov:

PEMA CAR s.r.o.
Kosmonautů 18/4

735 42 Těrlicko
IČ: 26805936
DIČ: CZ26805936

E-mail: info@pemacar.cz
Http: www.pemacar.eu
Tel.: +420 596 628 926

Na aký účel údaje spracovávame:

Osobné údaje môžu byť spracované pre účely ponuky tovaru alebo služieb a na účely plnenia zmluvy, respektíve objednávky. V prípade uzatvorenia zmluvy budú osobné údaje ďalej spracúvať v rozsahu stanovenom zmluvou a podľa osobitných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva a archívnictva. Právnym titulom spracovanie osobných údajov je tiež oprávnený záujem správcu kontaktovať vás ako subjekt údajov za účelom zaslania aktuálnych informácií o činnosti správcu (newsletter). Ďalej je potom právnym titulom spracovanie osobných údajov plnenia zmluvy respektíve objednávky a samozrejme tiež právne predpisy v oblasti účtovníctva a archívnictva. V prípade, že vyplníte svoje registračné údaje, budete uvedení v databáze bez časového obmedzenia pre jednoduchý nákup v budúcnosti. V prípade, že budete chcieť vašu registráciu zmazať, ozvite sa.

Zdroje údajov:

Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby pri rokovaní o uzavretí zmluvy.

Kategórie údajov, ktoré budeme spracovávať:

Na účely plnenia zmluvy bude správca spracovávať meno a priezvisko, adresné, identifikačné a kontaktné údaje. U podnikajúce fyzické osoby taktiež IČO a DIČ, u osoby bez prideleného DIČ tiež rodné číslo. Na účely zasielania aktuálnych informácií o činnosti správcu (newsletter) bude spracovávaná iba e-mailová adresa.

Komu vaše údaje odovzdáme:

Osobné údaje môžu byť poskytnuté pri plnení zmluvy tretej osobe - subdodávateľmi, obchodnému zástupcovi, účtovné spoločnosti apod. Údaje však môžu byť poskytnuté tiež orgánu verejnej moci na základe požiadavky vyplývajúceho z osobitného právneho predpisu, napríklad daňovému úradu alebo obchodnú inšpekciu v rámci výkonu kontrolnej činnosti.

Údaje dotknutých osôb môžu byť uložené v datacentrách spoločnosti ZONER, a.s. v rámci poskytovania e-mailové služby a ZONER, a.s. v rámci hostingu pre webové stránky, prípadne tiež aj u iného poskytovateľa obdobných služieb. Prevádzka týchto služieb je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.

Vaše údaje môžu byť odovzdané zmluvným obchodným zástupcom, ktorí pre nás vybavujú objednávky.

Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené:

Osobné údaje budú uložené u správcu po dobu plnenia zmluvy a po skončení zmluvy potom po dobu nevyhnutne vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi, najmä v oblasti účtovníctva a archívnictva. E-mailová adresa pre účely oprávneného záujmu správcu - zasielanie aktuálnych informácií o činnosti správcu (newsletter) - bude spracovávaná po dobu neobmedzenú, kým subjekt údajov nevyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním ponúk alebo kým nedôjde k uplatneniu jeho práv popísaných nižšie, napr. Na uplatnenie práva na výmaz.

Poučenie o vašich právach podľa GDPR:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu o prístup k údajom, môže žiadať ich opravu alebo vymazanie. Subjekt údajov môže správca požiadať o obmedzení spracovaní osobných údajov, má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a má právo na prenosnosť údajov. Pokiaľ bude spracovanie osobných údajov založené na súhlase, dotknutá osoba má právo súhlas odvolať kedykoľvek, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže podať sťažnosť k dozornému úradu - Úradu pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutie údajov subjektom údajov na účely zmluvy je zmluvným požiadavkou. Pri neposkytnutie údajov nemôže dôjsť k jej uzavretiu.

Správca nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.